"Zielone podwórka"

Podjęte działania mają przerwać stagnację i uruchomić proces rozwoju dzielnicy dzięki powstaniu estetycznie i funkcjonalnie urządzonych, bezpiecznych i tętniących życiem przestrzeni publicznych. Przywrócenie życia sąsiedzkiego na podwórkach odbuduje więzi sąsiedzkie i społeczne oraz stworzy poczucie lokalnej tożsamości, co zaowocuje stała troską i dbałością o przestrzeń najbliższą – podwórka i całą Pragę. 

Nastąpi rozwój nowych potrzeb spędzania czasu w pobliżu własnego domu, zwiększy się ruch pieszo-rowerowy, co wymusi zamianę wielu praskich ulic w deptaki. Wśród oryginalnej zabudowy z przełomu XIX i XX w. powstanie atrakcyjna przestrzeń publiczna dla ludzi z szeroką ofertą usług i atrakcji. Przyciągnie to turystów, a walory otoczenia i intensywność ruchu pieszego zachęci nowe firmy szukające lokalizacji dla swych siedzib. Będą powstawać miejsca pracy, co poprawi zamożność lokalnej społeczności i zwiększy ilość osób korzystających z praskiej przestrzeni publicznej. Powstanie samonapędzający mechanizm rozwoju Pragi.


Docelowo program ma objąć wszystkie dzielnice prawobrzeżnej Warszawy. Obecnie jest realizowany na Pradze Północ i Południe.  

(Więcej: w zakładce "Zielone podwórka")

               

  „Zrównoważony rozwój prawobrzeżnej i lewobrzeżnej Warszawy” 


      Program realizowany jest poprzez aktywny udział Związku SP w procedurach planistycznych – m. in. poprzez udział w publicznej dyskusji dotyczącej opracowanego przez miasto Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju m. st. Warszawy, do którego Związek SP złożył siedem obszernie umotywowanych uwag oraz poprzez realizację konkretnych projektów inicjowanych przez poszczególne organizacje społeczne uczestniczące w związku.

 

       „Krzewienie ducha patriotyzmu, poczucia wspólnoty i przedsiębiorczości 
                                                          w społeczności Pragi”

 


      Program nawiązując do lokalnych tradycji wzajemnej pomocy z pierwszych dekad XX w. Ma stworzyć w społeczności Pragi poczucie wspólnoty odpowiedzialnej za swój los i patriotyzmu. Nawiązując do wielokulturowej i wieloreligijnej tradycji Pragi chcemy stworzyć nowy wizerunek Pragi jako wspaniałej prawobrzeżnej części Warszawy przyjaznej dla jej mieszkańców, inwestorów i turystów.