Podczas gdy ważą się przyszłe losy terenów Portu Praskiego, jako ciekawostkę przedstawiamy projekt będący efektem konkursu z ... 1958 roku. Pod pewnym względem lepszy od obecnego ( mniejsza wysokość budynków, mniej intensywna zabudowa), a pod pewnymi gorszy (brak typowo miejskiej  zabudowy pierzejowej, odcięcie portu od Pragi przelotową ulicą itd.).


Stanowisko Komisji Dialogu Społecznego ds Transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji w Pasie Drogowym

Stanowisko nr 57/11 z dnia 16.11.2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rej. Portu Praskiego


Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu zgłasza następuje uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Praskiego.
1. Wnosimy o rozważenie budowy mostu pieszo-rowerowego przez północny basen portowy w celu zmniejszeniu drogi dojścia do obiektów i ułatwienia komunikacji pieszej i rowerowej. 
2. Wnosimy o poszerzenie terenu B2.4 KPp i B1.2 Kpp do co najmniej 15 m szerokości ze względu na reprezentacyjny charakter oraz funkcję głównych ciągów - pieszego i rowerowego) 
3. Wnosimy o rozważenie stworzenia nowego placu publicznego (np. z części terenu B2.3) w celu uatrakcyjnienia ubogiej w tym miejscu przestrzeni publicznej.
4. Wnosimy o dostosowanie projektu mpzp do zapisów Strategii Transportowej Warszawy
· nakaz realizacji przejść naziemnych dla pieszych (w poziomie jezdni) przy stacji PKP Stadion, niezależnie od bezkolizyjnego (Paragraf 16 punkt 4 podpunkt a) dopisać: niezależnie od przejścia w poziomie jezdni) 
· nakaz realizacji przejść przy skrzyżowaniu Sokolej z Trasą Świętokrzyską; 
· nakaz realizacji brakującego przejścia przy skrzyżowaniu Wybrzeża Szczecińskiego z Trasą Świętokrzyska; 
5. Wnosimy o rozdzielenie kwartałów B1.4, B1.6, B2.3, B2.9 (stworzyć ogólnodostępny pasaż pośrodku pirsu) i B3.1 w celu ułatwienia komunikacji pieszej. 
6. Wnosimy o zaplanowanie dodatkowych przejść w poziomie ulicy przez Wybrzeże Szczecińskie.
7. Wnosimy o wydłużenie tunelu w ul. Wybrzeże Szczecińskie za skrzyżowanie z Mostem Świętokrzyskim (powiązania z mostem realizowane będą poprzez jezdnie serwisowe). 
8. Wnosimy o wrysowanie drogi rowerowej po obu stronach ulicy Sokolej (odcinek przy nasypie kolejowym).
9. Wnosimy o realizację chodników po obu stronach dróg dojazdowych i lokalnych (Paragraf 16 Punkt 3 podpunkt b))
10. Wnosimy o dostosowanie przekroju ulicy Sokolej (3.2.Z) do przekroju jednojezdniowego.
11. Wnosimy o pozostawienie ul. Wrzesińskiej w obecnym przekroju ze względu na brak przesłanek do budowy ulicy Nowo-Jagiellońskiej, co zostało wykazane w studium wykonalności.
12. Wnosimy o zmianę ukształtowania skrzyżowania ulic Nowo-Jagiellońskiej, Jagiellońskiej, Zamoyskiego i Marcinkowskiego poprzez likwidację ronda. 


Prezydium Komisji
Patryk Bielecki
Robert Jarząbek
Łukasz Oleszczuk


01.01.2012

Zamieszczamy filmy zrobione przez obrońców dzikiej flory i fauny w Porcie Praskim.
"Cudze chwalicie, swego nie znacie"...
http://www.youtube.com/user/stkow1?feature=mhee#p/a/u/0/VJZbEp0InVc
http://www.youtube.com/user/stkow1?feature=mhee#p/a/u/1/llEiL83-I_M
http://www.youtube.com/user/stkow1?feature=mhee#p/a/u/2/3A_jgjvbjsY

03.02.2012
Kolejna prezentacja skarbów przyrody w Porcie Praskim
http://www.youtube.com/watch?v=IqoKWJK5T0w


Specyfikacja niezgodności projektu planu Portu Praskiego z Rozporządzeniem nr 3/2007

Granica Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOChK) została zaznaczona na rysunku do projektu planu „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Portu Praskiego – Projekt. Skala 1:1000”. Jak widać WOChK stanowią obszary C1.2.U oraz C1.3.ZP. Na rysunku nie zaznaczono istniejącej odnogi wodnej. 
Zgodnie z §7. Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu opublikowanego w Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.2007 r. Nr 42 poz.870. nadzór nad Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody, który Nie podlega Wojewodzie. 
Według §64.1 tekstu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Portu Praskiego dla terenu C1.2.U ustala się przeznaczenie – usługi. Warunki zabudowy i zagospodarowania oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla terenu C1.2.U:
1) ustala się realizację usług z zakresu:
a) biur i administracji publicznej,
b) usług turystyczno-hotelarskich,
c) usług kultury,
d) usług podstawowych realizowanych w parterach budynków.
Według punktu 9) ww. tekstu projektu ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 12 m i jednocześnie maksymalnie 3 kondygnacje. 
Planowana zabudowa WOChK jest niezgodna z Rozporządzeniem w sprawie WOChK [ Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.2007 r. Nr 42 poz.870], które w §3. nakazuje utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych poprzez niedopuszczenie do ich nadmiernego użytkowania oraz w §1.1. mówi, że Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, zwany dalej „Obszarem” obejmuje tereny chronione za względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych systemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniące funkcje korytarzy ekologicznych. Natomiast planowana zabudowa nie będzie zaspokajała potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, w związku z tym jest niedozwolona.


Ponadto jak wynika z rysunku oraz tekstu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Portu Praskiego, aby zabudowa C1.2.U została zrealizowana należy chroniony obszar osuszyć, zasypać istniejące wody, zasypać istniejącą wieloletnią i bogatą roślinność celem wyrównania terenu, gdyż obecnie istnieje tam stromo nachylona skarpa i teren podmokły, a przecież nikt nie będzie budował na skarpie oraz na terenie bagiennym, podmokłym. Jest to niedopuszczalne i łamie prawo, ponieważ zgodnie z §4.1. pkt.6 Rozporządzenia w sprawie WOChK [ Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.2007 r. Nr 42 poz.870] zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody oraz zgodnie z §3 pkt. 3a) na terenie Obszaru wprowadza się zachowanie i ochronę zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej. Natomiast zgodnie z §3. pkt.9) Rozporządzenia w sprawie WOChK [ Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.2007 r. Nr 42 poz.870] należy utrzymywać, a w razie potrzeby podwyższać poziom wód gruntowych w szczególności w siedliskach wilgotnych i bagiennych: w borach bagiennych, olsach i łęgach.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w odpowiedzi na pismo BW-III.142.31.2012.KJ uznała ten Obszar za obszar wymagający ochrony przeciwpowodziowej, co jest nieprawdą i dodatkowo dowodzi, że nie została wykonana przez RDOŚ wizja lokalna. Obszar ten nie wymaga ochrony przeciwpowodziowej i w związku z tym zgodnie z §4.1. pkt. 3) Rozporządzenia w sprawie WOChK [ Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.2007 r. Nr 42 poz.870] na terenie Obszaru zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień nadwodnych.
Co więcej, zgodnie z §3. pkt. 9) Rozporządzenia w sprawie WOChK [ Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.2007 r. Nr 42 poz.870] na terenie Obszaru należy zachowywać i utrzymywać w stanie zbliżonym do naturalnego istniejące śródleśne cieki, mokradła.
Według §65.1 pkt.2 ppkt.2) tekstu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Portu Praskiego dla terenu C1.3.ZP dopuszcza się sukcesywną wymianę zakrzewień i zadrzewień gatunków obcych i zastąpienie ich gatunkami rodzimymi przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnych warunków siedliskowych dla ptaków. Jest to niezgodne z Rozporządzenie nr 3 i nie ma żadnego uzasadnienia istniejącymi potrzebami i warunkami środowiskowymi. Jedynym powodem jest stworzenie podstawy prawnej umożliwiającej inwestorowi (Elektrim) zniszczenie przez zasypanie istniejącego pirsu wodnego, wycinkę istniejącego zadrzewienia i zabudowę WOChK.. W WOChK znajdują się gatunki cenne przyrodniczo, które rozwijały się przez setki lat. „Gatunki obce” wspaniale dostosowały się do panujących warunków siedliskowych i nie stanowią żadnego zagrożenia dla gatunków rodzimych. „Gatunki obce” rozwinęły się tam, gdzie gatunki rodzime nie dałyby sobie rady i w ten oto sposób rosną obok siebie zarówno gatunki obce jak i rodzime. „Gatunki obce” w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu podobnie jak nad Wisłą nie zagrażają niczemu ani nikomu. Zarówno jedne jak i drugie istniejąc obok siebie od stu kilkudziesięciu lat i tworzą przepiękny, niepowtarzalny ekosystem co zostało potwierdzone 29 sierpnia 1997 przez utworzenie rozporządzeniem wojewody mazowieckiego Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Dlatego nie można dopuścić żeby uprawomocniły się zapisy projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Portu Praskiego bo będą nie zgodne z Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Załączniki:
- Załącznik 1. Stan aktualny Portu Praskiego
- Załącznik 2. Zabudowa Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wg.planu Miasta
- Załącznik 3. Zdjęcie z WOChK teraz i za 10 lat.


Opracowała 
Magdalena Gugała 
Absolwentka SGGW
Mgr Ochrony Środowiska 
Mgr inż. Inżynierii Środowiska 
Lider Komitetu Obrony Portu Praskiego14.05.2012 r.
Sz. Pan Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki

Szanowny Panie Wojewodo,
Uprzejmie informuję, że Pana odpowiedź w piśmie z dnia 12.04.2012 r.( BW-III.142.31.2012.KJ ) jest nie na temat, bo nie odpowiada na problem zgłoszony w naszym piśmie z dnia 8.03.2012 r. Zgłosiliśmy Panu sprawę podając fakty mówiące o tym, że w czasie opracowywania projektu planu dla Portu Praskiego i procesu jego opiniowania żaden organ administracji nie odniósł się w swoich decyzjach do ich zgodności z Pana Rozporządzeniem nr 3/2007.
Poinformowaliśmy w naszym piśmie, że już wyłożony projekt planu a obecnie po odrzuceniu zgłoszonych uwag plan szykowany do uchwalenia jest niezgodny z Pana rozporządzeniem i faktycznie niszczy chroniony przez Pana WOChK. Na ten temat w Pana piśmie nie ma ani słowa.
Po co wydaje Pan Rozporządzenie o WOChK chroniące w szczegółowo opisany sposób bardzo ważne dla lokalnej społeczności środowisko jak potem z powodu braku kompetentnych urzędników nie może Pan zadbać o jego przestrzeganie? Wydawanie aktów prawnych, których nikt nie honoruje i nie przestrzega powoduje, że władza wojewody staje się śmieszna. Nie chcemy, jako Obywatele mieć takiej władzy w naszym demokratycznym państwie. 
Opisana w Pana piśmie interwencja Prezydenta Warszawy ws opinii RDOŚ do projektu planu sugeruje, że Prezydent Warszawy z jakiś powodów jest zainteresowany, aby opracowany plan Portu Praskiego był zgodny z życzeniem inwestora Firmy Elektrim a nie ochroną środowiska WOChK, co leży w interesie społecznym lokalnej społeczności Pragi.
Opisany fakt uległości Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na naciski miasta w interesie inwestora a nie pilnowanie interesu społecznego i ochrony środowiska chronionego Pana Rozporządzeniem obszaru każe wątpić w sens utrzymywania takiej instytucji do ochrony środowiska. Wskazują na to również dotychczasowe opinie p. Ronikier. ( do wglądu dla zainteresowanych).
Prosimy o ponowne przeczytanie naszego pierwszego pisma. Wynika z niego, że informacja RDOŚ o wizji lokalnej jest nieprawdziwa. Nie została również zrobiona przez RDOŚ wymagana inwentaryzacja tego obszaru. Proszę jej zażądać od RDOŚ dla potwierdzenia stanu faktycznego.
Z uzyskanej z Urzędu Wojewody informacji wynika, że Wojewódzki 
Konserwator Przyrody Panu nie podlega, mimo że jest odpowiedzialny za przestrzeganie Pana Rozporządzenia. Ponieważ nie ma Pan kompetentnych urzędników, którzy by panowali nad ochroną środowiska w Pana urzędzie w dołączonym załączniku informujemy o wszystkich naruszeniach Pana Rozporządzenia nr 3/2007 w projekcie planu Portu Praskiego, który wkrótce zostanie przez BAi PP przekazany Radzie Warszawy do uchwalenia. 
Prosimy o skuteczną interwencję zgodnie z posiadaną władzą w obronie i ochronie WOChK, obszaru bardzo ważnego dla Pragi i lokalnej społeczności. 
Zapraszam Pana Panie Wojewodo na spacer po WOChK.( ubranie i buty turystyczne). Zobaczy Pan, jaki piękny teren broni Pan swoim Rozporządzeniem. Po spacerze zapraszam na obiad do Praskiej knajpki z domowym jedzeniem. To dobrze, jeżeli czasami wysoki urzędnik zobaczy z bliska świat zwykłych Obywateli i z nimi porozmawia nieoficjalnie.

Załącznik 
1. Specyfikacja niezgodności projektu planu Portu Praskiego z Rozporządzeniem nr 3/2007

Z poważaniem 
Magdalena Gugała 
Lider Komitetu Obrony Portu Praskiego

Antoni T. Dąbrowski 
Prezes Zarządu 
Związek Stowarzyszeń Praskich

Krystyna Kowalska
Eko-Światowid

Jakub Gawlikowski, Marek Jasiński
Komitet Obrony Lokatorów

Do wiadomości 
1. Premier 
2. Minister Środowiska 
3. Marek Borowski - senator
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
5. Prezydent W-wy P.Hanna Gronkiewicz-Waltz
6. Radni RW
7. NIK
8. CBA
9. Media

intrastat