PYTANIA DO MARSZAŁKA STRUZIKA DOTYCZĄCE KINA PRAHA
1. Czy prawdą jest, że Urząd Marszałkowski ma plany dotyczące przeniesienia swoich urzędników, którzy są rozproszeni po Warszawie (np. z lokalizacji przy ul. Brechta, ul. Kłopotowskiego, ul. Floriańskiej lub innych) do pomieszczeń po Novym Kinie Praha, po przeprowadzeniu ich remontu?
2. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 176/05 z 24/10/2005 mówi o „wniesieniu aportu w postaci działki na cel budowy kina”. Prosimy o informację jakie są rzeczywiste zamiary Urzędu Marszałkowskiego wobec nieruchomości znajdującej się na działce nr 39.
3. Czy jest prawdą, że podjęto kroki zmierzające do wyprzedaży sprzętu kinowego z budynku Novego Kina Praha?
4. Jaki był powód przejęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego pod koniec 2011 roku wszystkich udziałów Max-Filmu w Centrum Praha?
5. Przed wybudowaniem Novego Kina Praha zapewne podjęto uchwałę, która określiła cel i przeznaczenie nowej inwestycji. Jaki był ten cel i kto podjął taką uchwałę? Stworzono też zapewne business plan dotyczący tejże inwestycji (inwestycję o wartości ok 40 mln zł przeprowadzono w latach 2004-2007). Na ile lat ten business plan został sporządzony? Jaka część zainwestowanych środków do dziś się zwróciła?
6. Jaka część inwestycji pokryta była kredytem bankowym? W jakim banku zaciągnięto kredyt, na ile lat i w jakim stopniu jest on już spłacony? Jeśli zobowiązanie kredytowe nadal istnieje, kiedy powiadomiono kredytodawcę o zamiarze zmiany przeznaczenia budynku/zamknięcia działalności kinowej?
7. Czy zarządzająca budynkiem firma Centrum Praha Sp. z o.o zarabia na swoje utrzymanie, czy też koszty funkcjonowania tej firmy są pokryte ze środków publicznych? Prosimy podać informacje dotyczące kwot wynagrodzenia zarządu, wynagrodzenie rady nadzorczej, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia prokurenta za lata 2007 – 2012.
8. Czy spółka samorządowa Centrum Praha Sp. z o.o. opublikowała w KRS dokumenty finansowe za lata 2009 – 2010, gdy do w budynku Kina Praha wprowadził się Urząd Marszałkowski? Informacja KRS podaje, że firma nie dostarczyła danych finansowych za ten okres do Krajowego Rejestru Sądowego. Dlaczego?
9. Jak Urząd Marszałkowski jako organ założycielski Max-Filmu ocenia fakt, że prezes zarządu Max Film, który do października 2011 był właścicielem Centrum Praha Sp. z o.o., zasiadał i zasiada obecnie w dwóch spółkach samorządowych: Max-Film – prezes zarządu, Centrum Praha Sp. z o.o. – prokurent?
10. Dlaczego każdy z kolejnych prezesów Max-Film podczas pełnienia tej funkcji był jednocześnie prezesem zarządu w spółce MFM Sp. z o.o. (Radio Kolor)? 
11. Prosimy o przedstawienie analizy finansowej i analizy marketingowej na podstawie której podjęto decyzję o zamknięciu Novego Kina Praha.
12. Prosimy o przedstawienie analizy wpływu tej decyzji na uwarunkowania społeczno-kulturalne na Pradze Północ.
13. Prosimy o przedstawienie analizy finansowo-marketingowej, która wykaże jak zamknięcie kina na dwa lata wpłynęłoby na zmniejszenie rzekomej straty, jaką generuje kino.
14. Czy nieruchomość Jagiellońska 26, która jest w posiadaniu spółki Centrum Praha, jest rentowna?
15. Jakie zyski lub straty generowała ta nieruchomość w latach 2007 – 2012. Prosimy o informację w rozbiciu na poszczególne lata.
16. Jakie zyski lub straty generowała działalność kinowa w latach 2007 – 2012. Prosimy o informację w rozbiciu na poszczególne lata.
17. Gmach przy ul. Jagiellońskiej 26 zaprojektowano zgodnie z koncepcją zakładającą wspomaganie działalności kinowej przychodami z innych źródeł; oprócz sal kinowych, powstała w nim powierzchnia biurowa i usługowa. (publikacja ISBN 978-83-925584-0-8). W związku z tym, czy Urząd Marszałkowski wnosi opłaty za użytkowaną w tym obiekcie powierzchnię biurową? Jakie są te opłaty? Prosimy o wykazanie kwot miesięcznych opłat za najem, za opłaty eksploatacyjnych (koszty energii, wody, CO, wywozu nieczystości).
18. Jak rozumiemy - Centrum Praha Sp. z o.o. administruje budynkiem i ustala wysokość opłat za najem powierzchni kinowej. Jakie były i są te opłaty? Prosimy o ich podanie z rozbiciem na miesiące za lata 2007-2012. 
19. Prosimy o przekazanie rachunku zysków i strat oraz bilansu spółki Centrum Praha Sp. z o.o. za lata 2007 – 2011 (jeśli dokumenty za cały 2011 nie są jeszcze gotowe, prosimy o dostarczenie ich w terminie późniejszym).
20. Kto korzysta z parkingu podziemnego w budynku kina i czy wnosi za to opłaty? 
21. Czy przeprowadzono przetarg na wynajem powierzchni biurowej i powierzchni parkingowej, zanim wprowadził się do budynku kina Urząd Marszałkowski? Jeśli tak, to ile podmiotów stanęło do tego przetargu. Prosimy o informację o szczegółach przetargu – kiedy i gdzie był on ogłoszony.