Historia ZSP

Związek Stowarzyszeń Praskich 


O Związku Stowarzyszeń Praskich 

Jesteśmy kontynuatorami utworzonego w 1917 r przez organizacje z terenu dzisiejszych czterech dzielnic Pragi Związku Stowarzyszeń Praskich. 

Obecny Związek został reaktywowany w 2006 roku w styczniu. Obecnie skupia kilkanaście organizacji i instytucji oraz osoby prywatne z terenu Pragi. 

Działając razem można zdziałać więcej dzięki wzajemnemu wsparciu i udzielaniu sobie pomocy w załatwianiu różnych spraw. Tworzymy zespoły osób do realizacji tematów 
z naszych programów. Tworzymy środowisko, w którym można nawiązać potrzebne kontakty z osobami różnych profesji: artystów, kupców, naukowców, przedsiębiorców, społeczników z różnych obszarów, agentów sztuki i kultury itp. Mamy i nawiązujemy nowe kontakty z władzami miasta i samorządami lokalnymi. 

Dzięki temu dysponujemy wiedzą o sytuacji i potrzebach społeczności Pragi 
Naszą działalnością obejmujemy na początek dzielnice: Praga Pd, Praga Pn, Targówek i Białołęka. 

Związek jest organizacją społeczną o charakterze non-profit. Nie może być wykorzystywany do działań o charakterze politycznym, religijnym, bądź dyskryminującym obywateli o innym światopoglądzie lub kulturze. 

Będziemy podejmować działania kierując się wyłącznie dobrem lokalnej społeczności widzianej jako wspólnota i jako pojedynczy mieszkańcy. Chcemy stworzyć nowy wizerunek Pragi jako wspaniałej prawobrzeżnej części Warszawy, z oryginalnymi zabytkami, przyjaznej dla jej mieszkańców, inwestorów i turystów. 
Działania Związku Stowarzyszeń Praskich określone zostały w dwóch otwartych programach: 

„Zrównoważony rozwój prawobrzeżnej i lewobrzeżnej Warszawy” 

(tematy urbanistyczno-planistyczne ) i drugi: 

„Krzewienie ducha patriotyzmu, poczucia wspólnoty i przedsiębiorczości 
w społeczności Pragi”
 

nastawiony na stworzenie wspólnoty obywatelskiej społeczności Pragi, skierowany szczególnie do młodzieży. 

Uwaga! Poszukujemy wszelkich informacji o historii i działaczach Związku Stowarzyszeń Praskich powstałego w 1917 r.

 


Jednym z pierwszych działaczy ZSP z 1917 r. był Emil Ignacy RAUER (1870-1943) 
przemysłowiec, działacz społeczny i niepodległościowy 

Szkołę średnią ukończył w Warszawie; w 1899 r założył fabrykę wyrobów metalowych (przy ul. Stalowej 47); w lipcu 1914 r. kupił od Cezarego Skoryny wytwórnię młynów i kamieni młyńskich na Pradze przy ul. Obozowej (Objazdowej ?); w 1917 r. był jednym z założycieli Związku Stowarzyszeń Praskich i następnie jednym z jego v-ce przewodniczących. 
W 1917 r wszedł do Rady Opiekuńczej Gimnazjum Im. Władysława IV. 

na podst.: Polski Słownik Biograficzny 
Tom XXX, wyd. 1987 r.